“Minsken sizze sels ek faak wol dat se wat mei dat plestik wolle, mar hoe dogge se dat? It fielt as in hiel hege drompel, mar it is eins bêst wol simpel.” It idee is dat safolle mooglik minsken harren oanslute by al besteande projekten. Sa libbet Anja Haga al twa moannen hielendal sûnder plestik en sieddet Hessel Jan Sinnige mei suvelkoöperaasje ZUCO stikken fan syn lân yn mei lânseigen blommen en planten om de biodiversiteit te fergrutsjen.

Ferslachjouwer Jeroen Boersma wie by wurkgroep Twirre

Lees het hele artikel